Sürdürülebilirlik

Kelime anlamı olarak sürdürülebilirlik; çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak adlandırılıyor. Sürdürebilirliği sağlamak, insan ile doğa arasındaki dengeyi sağlamakla olur. Bilindiği üzere iktisat; kıt kaynaklar ile sonsuz ihtiyaçların karşılanmasıdır. Doğadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinmekte olup, bu kaynakların ihtiyaçlara cevap verebilmesi, devamlılığının sağlanabilmesi, bizden sonraki kuşaklara geçebilmesi noktasında sürdürülebilirlik kavramı devreye girmektedir. İşte bu noktada bizlere düşen görev, seçimlerimizi doğa yönünde kullanmamız olmalıdır. İlk yapmamız gereken çevremizi ve kaynaklarımızı iyi analiz edip, yenilenemeyen enerji kaynaklarının yerine yenilenebilir kaynakları kullanmaya başlamamızdır.

Özellikle Endüstri Devrimi’yle başlayıp kentsel yaşamla devam eden bu süreçte; bozulan, tükenmeye başlayan, yaşam döngüsü üzerinde tehlike çanlarının çalmaya başlamasıyla terk edilen doğal kaynaklara yeniden ihtiyaç duyulması nedeniyle sürdürebilirliğin önem kazanması kadar doğal bir sonuç düşünülemez. Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) kurulduğundan beri, sürdürülebilirlik yaklaşımına gösterdiği önemle hem doğaya, hem çevreye, hem de insana verdiği önemle yaklaşık 50 yıldan beri süregelen sürdürülebilir şirketlere en iyi örneklerden biri olabilecek bir yapıya sahiptir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÇEVRE

Yenilenmeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir kaynakların verimli kullanımı ve doğaya karşı sorumlu davranılması, çevresel sürdürülebilirliğin gereksinimlerini oluşturmaktadır.

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) bulunduğu çevrenin doğal kaynaklarına zarar vermeden, onları en doğal haliyle korumak ve bizden sonraki nesillere en tabi haliyle aktarmak için en iyi gayretle çalışmaktadır.

Şirket’in etkin bir şekilde uyguladığı, çevre üzerinde yaratılan olumsuz etkileri azaltmak için her sene sayısal nicelikte olan, hedef oranlarının belirlendiği, bu oranlara ne kadar uyulduğunu gösteren ve her sene bu verilerin gözden geçirildiği, ayrıca üç ayda bir Çevre Kurulu olarak toplantıların düzenlendiği ve sonuçlarının üst yönetime rapor olarak iletildiği bir sistem mevcuttur.

Bu sistemin ana kaynağı 1997 yılında oluşturulmuş olup, şirket CEO’sunun onay verdiği gün Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası yürürlüğe girmiştir.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası’nı destekleyen, süreçlerin ve sorumlulukların özetlendiği Çevre El Kitabı ve taahhüt edilen hedeflere ne kadar ulaşıldığını gösteren, her sene yayınlanan Çevre, Sağlık ve Güvenlik Raporu da mevcuttur.

Şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımına gösterdiği önemi Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası ile sağlamlaştırmıştır. Kuruluşundan itibaren çevresel ve sosyal duyarlılığa önem veren bir yaklaşım içerisinde hareket etmiş, buna bağlı olarak da gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bu günün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda ıslahı, korunması ve geliştirilmesi için Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası oluşturulmuştur. Şirket, hammadde ve enerjinin daha verimli kullanılması, ekolojik dengenin korunması için gerekli tedbirlerin alınması, insan sağlığının ve çevrenin korunması için çevre bilinciyle hareket etmektedir.

Şirket’in Çevre Politikası, sektöre özgü aşağıda sıralanmış konulara özel atıfta bulunmaktadır. Bu konular:      

* Kirliliğin Önlenmesi: Çevreyi kirleten maddelerde azalma sağlanması. Çevreyi kirleten maddeleri, havaya karışan tehlikeli ve zehirli gazları, atık su içindeki kirleticileri ve diğer katı/sıvı tehlikeli kimyasalları kapsamaktadır.                                

* Atıkların Azaltılması: Çıkan tehlikesiz katı atık miktarını azaltmaya çalışmak. Tahta, plastik, alüminyum, demir/çelik, cam gibi diğer tehlikesiz maddeleri kapsamaktadır.        

* Kaynakların Korunması: Kağıt alımlarını ve kullanımını azaltmak. Bu hedef, çeşitli boylardaki her türlü dosya kağıtlarının, fotokopi, yazıcı, plotter gibi büro makinelerinde kullanılan kağıtların, devamlı beslemeli bilgisayar kağıtlarının alımlarının azaltılmasını içermektedir.  

* Enerji Tüketiminin Azaltılması: Enerji sarfiyatını azaltmak. Bu hedef, tüm binaların, ısınma, soğutma, aydınlatma, imalat süreçleri ve kafeterya hizmetlerinde kullanılan elektrik, doğalgaz, motorin vb. yanıcı gazları kapsamaktadır.                               

* Çevre Bilincinin Geliştirilmesi: Bilinçlendirme eğitimlerinin yaygınlaştırılması. Şirkete ve bize hizmet veren firmalarda (dağıtım kanalları, tedarikçiler ve taşeronlar) çevre bilincinin artırılması ve çevre mevzuatı gereklerinin tanıtılmasını kapsamaktadır.

Şirket’in kendi bünyesinde oluşturduğu bir Çevre Kurulu mevcuttur. Çevre Kurulu büyük ölçüde üst yönetim tarafından tayin edilen personel arasından seçilen ve çevre konusunda uzman kişilerden oluşmaktadır. Çevre kurulu 3 ayda 1, gerekirse daha sık toplanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplantı tutanakları Çevre Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü tarafından tutulmaktadır. Kurul; kontrol, danışmanlık ve uygulama rollerini üstlenerek çevre yönetim sistemini gözden geçirilmesinden ve süreçler için mevcut onay/lisans ve izinlerin izlenmesinden sorumludur. Ayrıca çevresel amaç ve hedeflerin gelişimini izleyerek, fabrikanın çevre etkilerini gözden geçirip, çözüm üretmekte ve kararlaştırılan periyotlarda sonuçları incelemektedir. Ayrıca yıl sonunda Yönetim’in Gözden Geçirme toplantısında Çevre Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilmektedir.

Gözden geçirmede aşağıdaki konular yer alır:

 • İç teknik sonuçları ve yasal şartlara uygunluğun değerlendirilmesi,
 • Şikayetler de dahil olmak üzere kuruluş dışı ilgili taraflardan gelen bildirimler,
 • Kuruluşun çevre uygulamalarındaki başarı derecesi,
 • Amaç ve hedeflere ne dereceye kadar ulaşıldığı,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu,
 • Önceki yönetimin gözden geçirmelere ait faaliyetlerin izlenmesi,
 • Kuruluşun, çevre boyutlarına ilişkin yasal ve diğer şartlardaki gelişmelerde de değişen durumları,
 • İyileştirmeyle ilgili tavsiyeler.

Sürdürebilir kalkınmanın temel ilkelerinden biri olan çevre ve çevreye verdiği önem nedeniyle şirket, 1997 yılında ülke genelinde ilk 10’a girerek kazandığı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. Bu sertifikanın geçerliliği, her yıl yapılan ara denetimlerle devam etmektedir. Şirket, 2015 yılındaki sertifika denetimini de başarıyla tamamlamıştır.

Ayrıca çalışanlarının sağlığı ve iş güvenliğinin artırılmasına yönelik QHSAS 18001 sistemini kuran şirket, İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasını alarak, bu konularla ilgili belirlediği hedefleri gerçekleştirilmek için faaliyet planları oluşturmuştur. Faaliyet planlarının uygulanması için ÇSG çerçevesinde periyodik olarak denetimler yapılmaktadır. Şirket, 2015 yılındaki sertifika denetimini de başarıyla tamamlamıştır.

Tedarikçilerle ilgili çevresel aktiviteler, Kalite ve Müşteri Memnuniyeti departmanı tarafından planlanır. Çevresel konuları da içeren Tedarikçi denetimleri, Kalite ve Müşteri Memnuniyeti ile ÇSG departmanları tarafından yapılır. Kayıtlar, Kalite ve Müşteri Memnuniyeti departmanında saklanır.

Şirket, faaliyetlerinin çevresel etkileriyle ilgili olarak, 2015 yılında çevre mevzuatı, atık yönetimi, kimyasallar, kişisel koruyucu ekipman kullanımı hakkında tedarikçilerimize ve paydaşlara 55 kişinin katıldığı bir eğitim ermiştir.

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Politikası’nın gereklerini yerine getirmedeki etkinliğini belirlemek için iç denetimler yürütülmektedir. Her yıl, Dahili Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi Denetimleri Prosedürüne uygun olarak Çevre Yönetim Sistemi İç Denetim Planı yapılır ve bu plan dahilinde uygulamalar gerçekleştirilir.

Çevre ile ilgili denetim, TÜV NORD firması tarafından yapılmaktadır.

Şirket, çevresel etkilerin saptanmasını, incelenmesini ve derecelendirilmesini her yıl düzenli olarak yapmaktadır. Bunlar bir rapor haline getirilip, ilgili kişi ve gruplara sunulmaktadır.

Şirket’in 2015 yılında çevreyle ilgili kural ihlali, davası ve kazası söz konusu değildir.

2015 yılı içerisinde çevreyle ilgili konular için yaklaşık 300 bin Türk Lirası harcamıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN SAĞLIK VE GÜVENLİK

Çevreye duyarlı bir yaklaşımla yaşamanın sonucunda sağlıklı bireyler, dolayısıyla sağlıklı toplumlar oluşur. Sağlıklı toplumların ekonomik refah içerisinde yaşamasını sosyal sürdürülebilirlik olarak adlandırabiliriz.

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin (Şirket) iş kazalarının sık sık yaşandığı, bu alanda büyük riskler içeren bir yapısı olmamasına karşın çalışanların ve ziyaretçilerimizin güvenliğinin korunmasına, iş sağlığı ve güvenliği riskinin en aza indirilmesine ve risklerin kontrol altına alınmasına, mesleki hastalıkların önlenmesine, çalışanların sağlığının ve iş güvenliğinin artırılmasına yönelik OHSAS 18001 sistemini kurmuş, İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasını almıştır.

Kurduğu bu sistem ve aldığı sertifika çerçevesi içerisinde şirket, faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda sene içerisinde rutin denetlemeler ve kontroller yapılıp, gerektiğinde bu konularla ilgili çalışanlarımıza eğitimler verilmektedir. Verilen eğitim setleri, çalışanların rahatça ulaşabileceği şekilde şirket intranet sistemi içerisinde de mevcuttur.

2015 yılında iş kanununda belirtilen kurallar kapsamında şirketimizde iş kazası yaşanmıştır. Kaza, servis aracının trafikte kazaya karışması sonrası meydana gelmiş ve personelimizde yumuşak doku yaralanmasına neden olmuştur.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN BİYOÇEŞİTLİLİK

Netaş, Ülkemiz’in geleceğine yatırım yapmanın yanı sıra orman köylülerimize de gelir kapısı sağlamak için 2015 Kasım ayında, Tekirdağ- Gaziköy’de, 16.000 ağaçlık “Netaş Şifa Ormanı” projesinin ilk tohumlarını attı. Proje kapsamında 10 hektarlık alana dikilecek 23 farklı ağaç ve tıbbi-aromik bitkiyle, biyoloji çeşitliliğini korumayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Akasya, ceviz, kestane, badem biberiye, lavanta, adaçayı ve daha fazlasıyla yeşillenecek toprak, sayısız hayvanın yuvası ve oksijen kaynağı olacak. Ormanımızdan elde edilen mahsülleri toplayan Gaziköy sakinleri de gelir elde edecek.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN TEDARİK ZİNCİRİ

Tedarik zinciri hammaddeden başlayarak ürün veya hizmetin son müşterinin eline geçene kadar oluşan tüm süreçleri içerisinde barındıran bir sistemdir. Bu süreçler, birbirlerine sıkı sıkı bağlı halkalar olarak bir değer zinciri yaratmaya yöneliktir. Tedarik zinciri faaliyetleri süresince doğal kaynaklar, hammaddeler ve bunların bileşenleri nihai ürün haline getirilerek son müşteriye teslim edilmektedir.

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tedarik zincirinin bir şirket için olmazsa olmaz bir değere sahip olduğunun farkındadır. Bu doğrultuda Tedarik Zinciri Yönetimi Etik İlke ve Kuralları  oluşturan şirket, böylece çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürmektedir.

Tedarikçilerinin şirket politikasına uyup uymadığını belirlemek amacıyla, öne çıkan, kritik projelerinde şirket tedarikçi denetimleri gerçekleştirmektedir. Bu denetimler kapsamında Çevre, Sağlık Güvenlik ve Kalite isterleri kontrol edilmektedir.

Şirket, tedarikçi performans değerlendirmelerinde kalite, çevre, sağlık ve güvenlik sistemlerine uygunluk aramaktadır. Aksi takdirde anlaşmanın feshine kadar gidebilecek bir süreç söz konusudur.

Şirket’in tüm çalışanlarını kapsayan “Yolsuzlukla Mücadele” eğitimi her yıl insan kaynakları departmanı tarafından online olarak verilmektedir. Çalışanlar, bu eğitim kapsamında politikayı okuyup, anladıklarını beyan etmek zorundadır. Ayrıca şirketin intranet sitesinde de eğitim setleri mevcuttur. Yolsuzlukla mücadele eğitimi haricinde şirket çalışanlarına Çevre Sağlığı ve Güvenliği ile Etik Davranışlar ile ilgili eğitimler de verilmektedir. Yine bu eğitim setleri de şirketin intranet sitesinde çalışanların kolaylıkla ulaşabileceği şekilde bulundurulmaktadır.

Şirketimizin hiyerarşik yapısına uygun olarak tedarik zincirinden sorumlu en üst makam Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği’dir. Bu makamdan sonra Tedarik Zinciri Direktörlüğü gelmektedir. Tedarik zinciri çalışma standartları yönetim sistemleri ile satın alma yönetim sistemleri arasında hiyerarşik yapı ve organizasyon gereği sıkı bir bağ vardır. Tedarik zinciri ve satın alma yönetim sistemleri entegre olarak çalışmaktadır.

Şirketimiz tedarik zinciri konusunda kendi içerisinde bir risk değerlendirmesi yapmış, Tedarikçiler ve Hizmet sunanlarla ilgili oluşabilecek risk alanlarını tanımlamıştır. Bunlara ek olarak Şirket bünyesinde Tedarikçiler ile ilgili riski aza indirmek için kara liste sistemini getirmiştir ve düzenli olarak bu liste, ilgili birimlerce revize edilmektedir.

2015 yılı içerisinde kritik olarak belirlenen projeler için tedarikçi ziyaretleri ve tesis denetimleri gerçekleştirilmiştir. Yine 2015 yılı içerisinde şirketimiz, sivil toplum kuruluşları ya da diğer örgütlenmelerden uyumsuzluğa ilişkin bir uyarı veya rapor almamıştır.

 

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ETİK İLKE VE KURALLARI

Netaş, ticari faaliyetlerini dürüst ve ahlaka uygun olarak ifa etmeyi ve faaliyet gösterdiği her ülkede kanunlara ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda, tedarikçilerimizin de insan haklarına saygı temelinde aşağıda belirtilen ilkelere uygun davranmasını bekleriz.

1. Mevzuat ve Düzenlemeler

Tedarikçilerimizin mal ve hizmet sunumundaki tüm süreçlerinde bütün geçerli yerel, ulusal veya uluslararası  yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmelerini bekleriz.

2. Ayrımcılığı Ortadan Kaldırmak

Tedarikçilerimizin ırk, din, cinsiyet, milliyet , yaş, sosyal statü, fiziksel yapı, siyasi görüş veya medeni duruma göre hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamasını, çalışanlarına eşit fırsatlar yaratmasını, ayrımcılık ve taciz ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmesini  bekleriz.

İşe alma, ücretlendirme, eğitim imkânı, terfi ve emeklilik uygulamalarında belirtilen özelliklerden dolayı herhangi bir ayrımcılık tolere edilmemelidir.

3. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

Tedarikçilerimiz, çalışanların sendikaya katılma veya katılmama, sendika kurma haklarına saygı duymalı, örgütlenme özgürlüğü ve  toplu sözleşme hakkı gibi geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmelidir.

4. Çocuk İşçi Çalıştırmanın Engellenmesi

Çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda tedarikçilerimizin çok hassas davranmalarını, yasal mevzuatta tanımlanan yaş sınırına göre işçi çalıştırmalarını bekleriz.

5. Zorla Çalıştırma ve Suistimalin Engellenmesi

Tedarikçilerimizin, esaret altında çalıştırma, askerde çalıştırma, cezaevinde çalıştırma yollarına başvurmamasını, her türlü zorla çalıştırmayı yasaklamasını ve  ilgili mevzuat  uygun hareket etmesini bekleriz.

6. Çalışma Saatleri & Ücretler

Tedarikçilerimizin çalışma saatleri, fazla mesai ve ücretlerle ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatlara tam bir uygunluk sağlamasını bekleriz. Ücretler ve sosyal yardımlar yasal stanadrtlara veya sektördeki yerleşik kriterlere uygun olmalıdır.

Tedarikçiler, çalışanlarına yasal tatil haklarını vermeli, çalışma saatleri yönetmeliklere uygun olmalı, sınırların üzerinde olmadığından emin olunmalıdır.

7. Çalışanların Sağlık ve Güvenliği

Tedarikçilerimizin çalışanlarına, sağlıklı ve güvenlikli bir iş ortamı sağlamasını, ilgili tüm mevzuata uygun davranmasını ve güvenli ortamın yaratılmasının yanında eğitimler ve denetimlerle kaza risklerini azaltmasını bekleriz.

Tedarikçiler, iş yeri kazalarına karşı aktif mücadeleye yönelik önlemleri almalı, acil durum hazırlıkları, çalışanların iş ortamlarıyla ilgili riskler konusunda eğitimleri, uygun koruyucu ekipmanların kullanımı ile işyerinde uygunluğunun ve takibinin sağlanması esastır.

 8. Çevre

Tedarikçilerimiz faaliyetlerinde çevreyi koruma konusuna azami özeni göstermelidir. Çevre konusundaki tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmeleri esastır.

Yasal uyumun yanısıra, tedarikilerimizin çevre bilincinin oluşması için gerekli eğitimleri  sağlamasını, çevrenin korunmasına, kirlilğin önlenmesi ve atıkların geri dönüşüm ve bertarafının sağlanmasına, aynı zamanda kaynakların korunmasına  yönelik önlemleri almasını ve uygunluğun izlenmesi için uygulanacak süreci oluşturmasını bekleriz.

9. Rüşvet ve Yolsulzukla Mücadele

Tedarikçilerimizin, faaliyetlerini dürüstlük içinde sürdürmeleri, tüm paydaşlarına karşı iş ilişkilerinde karşılıklı güveni zedeleyecek hiç bir davranışta bulunmamalarını bekleriz.

Tedarikçilerimiz, kamu görevlileri veya özel sektördeki bireylerle rüşvet veya  yolsuzluğa kesinlikle izin vermemelidir.

 

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK İÇİN YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE POLİTİKASI

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin (Şirket) Yolsuzluklarla Mücadele Politikası 24 Şubat 2011 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş olup, şirket içerisinde etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

Yolsuzlukla mücadele kanunlarının çoğu, Türkiye’dekiler de dahil, 1997 yılında düzenlenen OECD, Uluslararası Ticari Faaliyetlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesiyle Mücadele Sözleşmesi’ne (OECD sözleşmesi) dayanmaktadır. Hazırlanan Yolsuzluklarla Mücadele Politikası 1997 yılından beri ABD’de yürürlükte olan ABD Yabancı Yolsuzluklarla Mücadele Uygulamaları Kanunu’ndan (FCPA) uyarlanmıştır.

Şirketimiz, ticari faaliyetlerini dürüst ve ahlaka uygun olarak ifa etmeyi ve faaliyet gösterdiği her ülkede kanunlara ve düzenlemelere uygun olarak hareket etmeyi taahhüt etmiştir. Bu nedenle, ticari faaliyetlerinin ifası esnasında dünyanın her yerinde mevcut rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarına uygun hareket etmek Şirket ilkesidir. Bu politikaya uygun olarak şirket ya da şirket adına hareket eden kişiler Türk Kanunları’na, FCPA’ya ya da mevcut diğer yolsuzluklarla mücadele yasalarına aykırı bir şekilde hiç kimseye rüşvet veremez, yasal olmayan bir ödeme yapamaz veya herhangi bir değer teşkil eden herhangi bir şeyi sağlayamaz veya bunlara ilişkin herhangi bir taahhütte bulunamaz. Bu politika ayrıca şirket çalışanlarının rüşvet, bahşiş ya da diğer yasa dışı ödemelere aracılık etmelerini ve bu ödemeleri kabul etmelerini de yasaklar.

Şirket, rüşvet almayı ve vermeyi yasaklamıştır. Bu kapsamda, şirket ve şirket adına hareket eden herhangi bir kimse yürürlükteki rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarını ihlal edecek rüşvet ya da yolsuz ödemeyi teklif edemez, taahhütte bulunamaz ya da onaylayamaz, bu tür bir ödemeye aracılık edemez ya da rüşvet bahşiş ya da diğer yolsuz teşvikleri kabul edemez.

İşleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için ödeme yapılmasının sınırlandırılması bu politika çerçevesinde ele alınmış olup, tüm kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı ödemeler genellikle yasaklanmış, bu tür ödemelerden mümkün olduğunca kaçınılmıştır. Yerel hukukun izin vermemesi halinde bunlar kesinlikle yasaklanmıştır. Anılan ödemenin kaçınılmaz olduğuna inanan herhangi bir çalışan, nelerin uygun olduğu konusunda Hukuk Müşaviri’ne danışır. İzin; nadiren ve sadece kaçınılamaz, yerel adetlere ve yerel hukuka uygun olan küçük kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı ödemeler için verilebilmektedir. Yapılacak olan söz konusu ödemeden önce Hukuk Müşaviri’nin yazılı onayı gerekmekte olup, anılan tüm ödemeler eksiksiz ve doğru olarak bildirilerek şirket defter ve kayıtlarına işlenir.

Hediye alma-verme konusunda herhangi bir hediyeden sorumlu olan şirket personeli bunun FCPA gereklilikleri ve diğer rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunları, yerel kanunlar ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına da uygun olduğundan emin olmalıdır. Uygun olduğu zamanlarda, hediyenin kişiye verilmesinden ziyade müşteri organizasyonuna verilmesi gerekmektedir.

Şirket çalışanları ve üçüncü şahıslar şirket fonlarını, mallarını, kaynaklarını, teçhizatlarını, hizmetlerini ve çalışanların mesaisini Hukuk Müşaviri’nin ön onayı olmadan herhangi bir siyasi partiye, siyasi parti yetkilisine veya siyasi bir göreve aday olan kimseye katkıda bulunmak için veremez, tahsis edemez. Anılan onay sadece nadir durumlarda verilecek olup, katkıda bulunulmasının bireysel kamu görevlisi tarafından önerildiği veya onun menfaatine olan katkılar olması durumunda özel dikkat gerekmektedir. Siyasi katkılar düzenli olarak belgelenmeli ve saklanmalıdır. Siyasi bağışların şeffaflığı bu şekilde sağlanmış olur.

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Şirket’in tüm Bağlı Şirketleri’ni; şirketin veya bağlı şirketlerinin tüm çalışanlarını, müdürlerini, yönetim kurulu üyelerini, doğrudan veya şirket ya da şirketin bağlı ortaklık adına satış ya da hizmet yapan temsilcilerini, iş ortaklarını, vekillerini, aracılarını, müşavirini, danışmanlarını, girişim ortaklarını veya başka bir sıfatla hareket eden gerçek ve tüzel kişilerini kapsamaktadır.  

İşleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için ödeme yapılmasının yasaklanması konusunda bir sınırlama vardır ancak mutlak bir yasaklama söz konusu değildir. Mutlak bir yasaklama olmamasına karşın, getirilen sınırlamalar da FCPA ve diğer kanunlara uygun bir şekilde yürütülmektedir. Yasa dışı bir durum söz konusu değildir.

Bu politika şirket çalışanlarına yılda 1 kez olmak üzere insan kaynakları tarafından e-mail yolu ile yollanır, çalışanlar bu politikayı okuyup, anladıklarını beyan etmek zorundalardır. Ayrıca şirketin intranet sitesinde ilgili politika mevcuttur ve bütün çalışanlarımız buradan da kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bunlara ek olarak rüşvetle mücadele konusunda düzenlenen formlarla üçüncü şahıslar bilgilendirilmekte ve gerekli tedbirler bu vasıtasıyla alınmaktadır.

Rüşvet konusunda en büyük riskleri taşıyan spesifik alanların risk bazlı değerlendirmesini yapabilmek için Durum Tespiti Anket Formu oluşturulmuştur. Durum tespiti sürecinin amacı, Temsilci (veya şirket adına kamu görevlileri ile ilişkiye girecek diğer üçüncü şahıslar) olarak atanması teklif edilen kişi veya firmanın dürüstlüğünün araştırılması ve bu güvenin kazanılması için şirketin sarf ettiği çabaların belgelendirilmesini sağlamaktır. Durum tespiti sürecinde tespit edilen herhangi bir tehlike işareti, üçüncü şahısın görevlendirilmesinden ve Temsilci Onay Formunda belgelenen karardan önce bildirilmelidir.

Şirket, üçüncü kişilere ödemelerin yalnızca uygun ve kanuni hizmetler karşılığında yapılmasını sağlayacak sistemler kurmuştur. Üçüncü kişiye yapılacak ödemeler çek ya da banka havalesi yolu ile yapılır ve nakit ya da hamiline yazılı ödeme araçları ile yapılmamaktadır. Üçüncü kişilere ödenmesi gereken ödemelerin hiçbiri başka bir şahsa yapılamaz ve tüm ödemeler üçüncü kişinin mukim olduğu ya da hizmet verdiği yere yapılmaktadır.

Şirket içinde gerçekleşen kuşkulu veya görevi kötüye kullanma niteliğinde olduğunu düşündüğü fiiller konusunda ve üçüncü şahıslarla ilgilenen şirket çalışanı, politika veya herhangi rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunlarının bilinen ve şüphe edilen ihlalini ve üçüncü şahıs ile ilgili rüşvet veya yasadışı ödemeleri veya azmettirmeyi derhal Hukuk Müşaviri’ne bildirebilmektedir.

Şirket, yolsuzlukla mücadele politikasının çeşitli şekillerde ihlal edilmesi halinde, sözleşme feshine kadar gidilmesi ve oluşan zararın tazmini konusunda hükümlere yer verilmektedir.

Şirket rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele edebilmek, risk taşıyan durumlardan kaçınabilmek için “Uygulama Takımı”nı oluşturmuştur.

Uygulama Takımı Yapısı:

 • Uygulama Takımı, Yönetim Kurulu gözetimi altında faaliyet gösterir.
 • Yolsuzlukla Mücadele Politika ve prosedürlerinin yönetimi, yorumlanması ve uygulanmasından genel olarak Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreter sorumludur.
 • Finans ve Kontrol ile İnsan Kaynakları bölümlerinin liderleri Uygulama Takımı’nın üyeleridir.

 Uygulama Takımı Görevleri:

 • Kanun ve yönetmeliklere, Şirketin İş Ahlakı Kuralları ile Politika ve Prosedürleri’ne uygun davranılmasını sağlamak.
 • Dürüst davranış kültürü oluşmasını teşvik ederek, çalışanların en yüksek etik standartlarla hareket etme yükümlülüklerini anlamalarına ve doğru kararları almalarına yardımcı olacak kaynakları sağlamak.
 • Aykırı davranış iddialarını araştırarak sorunların giderilmesine ilişkin tedbirler geliştirmek.
 • Ahlaki sorunlar hakkında eğitim  malzemeleri geliştirerek  çalışanları eğitmek.
 • Netaş’ı sorumluluk altına sokabilecek alanları belirleyip tedbir alınabilmesi için düzenli  risk değerlendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi, rüşvetle mücadele politikasının yeterliliği konusunu 09.05.2016 tarihindeki toplantısında gündeme getirmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda ve 2015 yılı içerisinde çalışanlarımızın ve üçüncü şahısların yolsuzlukla mücadele politikasına uymama ve politikanın ihlaliyle ilgili bir durum söz konusu değildir. Yine aynı dönem içerisinde rüşvet ve yolsuzluk olmaması nedeniyle çalışanlarımız ve üçüncü şahıslarla iş akdi ve sözleşme feshi söz konusu olmamıştır, bu konularla ilgili Şirketimiz’e ya da Şirketimiz tarafında üçüncü şahıslara ve Şirket çalışanlarına açılan dava söz konusu değildir.

 

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK  İÇİN İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

1.0 AMAÇ

Bu politikanın amacı Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (Netaş)’nin insan haklarına ilişkin sorumluluk ve prensiplerini belirlemektir.

2.0 KAPSAM

Netaş’ın tüm lokasyonlarındaki çalışanlarını ve faaliyetlerini kapsar.

 

3.0 TEMEL İLKELER

 1. Netaş, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini, insan hakları, çalışma hakları ve sosyal adalet gibi temel ilkeler doğrultusunda uygulama noktasında özen gösterir.
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği gerekleri ve yasal düzenlemeler çerçevesinde çalışanlarına fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir iş ortamı sağlar, eğitim ve bilgilendirme yapar ve gerekli önlemleri alır. 
 1. Netaş, çalışanlarıyla ilgili verdiği tüm kararları; ırk, din, dil, mezhep veya herhangi bir inanış, cinsiyet, zihinsel veya bedensel engel, yaş, kültürel veya sosyal sınıf farklılıklarından bağımsız olarak verir. Çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik veya onlar arasında her türlü ayrımcılığı reddeder.
 1. İnsan kaynakları yönetimi, açık, şeffaf ve samimi iletişim kanallarını tüm çalışanlarının kullanımına sunarak onların görüş, öneri ve değerlendirmelerini almak, çalışanların katılımcılığını ve yaratıcılığını teşvik eder.
 1. Netaş insan kaynakları ile ilgili uygulamaları (işe alım, performans, işten ayrılma gibi) iç yönetmelikleriyle net olarak tanımlar ve bu yönetmelikleri çalışanlar ile açık şekilde paylaşır. 
 1. Netaş çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini, geri bildirimler ve eğitim yoluyla, motivasyonu ve kurum aidiyetini arttıracak şekilde destekler.
 1. Kişi, kurum ve kuruluşların şeref ve namusuna dokunacak yalan beyanlarda bulunmak veya bunları lekelemek kastı ile şeref, haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve şikayetler yapmak ya da kişi ve kurumların yasalarla korunan haklarına ve/veya saygınlıklarına saldırı mahiyetinde ve somut bir dayanağı olmayan suç isnat etmek Netaş’ta disiplin suçudur.
 1. Netaş, çalışma ortamında her türlü ayrımcılık, kötü muamele veya taciz eylemlerine neden olabilecek davranışlar karşısında gereken önlemleri alır.
 1. Netaş, intikam, misilleme ve öç alma gibi duygularla, korunmasına önem verdiği açık iletişim ortamını ve potansiyel ihlallerin bildirilmesini engelleyen faaliyetlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.
 1. Çalışanlar, güven ve dürüstlük çerçevesinde, Netaş, iş arkadaşları ve üçüncü taraflarla olan ilişkilerinde yukarıdaki prensiplerin içselleştirilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Çevre El Kitabı Çevre Politikası Çevre Güvenlik Raporu Yolsuzlukla Mücadele Politikası Tetkik Raporu Yolsuzlukla Mücadele Yönetmeliği

eBülten Üyeliği

Tüm yeniliklerimizden haberdar olmak için eBültenimize kayıt olun!