Sürdürülebilirlik

Kelime anlamı olarak sürdürülebilirlik; çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak adlandırılıyor. Sürdürebilirliği sağlamak, insan ile doğa arasındaki dengeyi sağlamakla olur. Bilindiği üzere iktisat; kıt kaynaklar ile sonsuz ihtiyaçların karşılanmasıdır. Doğadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinmekte olup, bu kaynakların ihtiyaçlara cevap verebilmesi, devamlılığının sağlanabilmesi, bizden sonraki kuşaklara geçebilmesi noktasında sürdürülebilirlik kavramı devreye girmektedir. İşte bu noktada bizlere düşen görev, seçimlerimizi doğa yönünde kullanmamız olmalıdır. İlk yapmamız gereken çevremizi ve kaynaklarımızı iyi analiz edip, yenilenemeyen enerji kaynaklarının yerine yenilenebilir kaynakları kullanmaya başlamamızdır.


Özellikle Endüstri Devrimi’yle başlayıp kentsel yaşamla devam eden bu süreçte; bozulan, tükenmeye başlayan, yaşam döngüsü üzerinde tehlike çanlarının çalmaya başlamasıyla terk edilen doğal kaynaklara yeniden ihtiyaç duyulması nedeniyle sürdürebilirliğin önem kazanması kadar doğal bir sonuç düşünülemez. Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) kurulduğundan beri, sürdürülebilirlik yaklaşımına gösterdiği önemle hem doğaya, hem çevreye, hem de insana verdiği önemle yaklaşık 50 yıldan beri süregelen sürdürülebilir şirketlere en iyi örneklerden biri olabilecek bir yapıya sahiptir.


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÇEVRE


Fosil enerji kaynakları yerine yenilenebilir kaynakların verimli kullanımı ve doğaya karşı sorumlu davranılması, çevresel sürdürülebilirliğin gereksinimlerini oluşturmaktadır.


Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) bulunduğu çevrenin doğal kaynaklarına zarar vermeden, onları en doğal haliyle korumak ve bizden sonraki nesillere en tabi haliyle aktarmak için en iyi gayretle çalışmaktadır.


Şirket’in etkin bir şekilde uyguladığı, çevre üzerinde yaratılan olumsuz etkileri azaltmak için her sene sayısal nicelikte olan, hedef oranlarının belirlendiği, bu oranlara ne kadar uyulduğunu gösteren ve her sene bu verilerin gözden geçirildiği, ayrıca üç ayda bir Çevre Kurulu olarak toplantıların düzenlendiği ve sonuçlarının üst yönetime rapor olarak iletildiği bir sistem mevcuttur.


Bu sistemin ana kaynağı 1997 yılında oluşturulmuş olup, şirket CEO’sunun onay verdiği gün Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası yürürlüğe girmiştir.
Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası’nı destekleyen, süreçlerin ve sorumlulukların özetlendiği Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği El Kitapları ve taahhüt edilen hedeflere ne kadar ulaşıldığını gösteren, her sene yayınlanan Çevre, Sağlık ve Güvenlik Raporu da mevcuttur.


Şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımına gösterdiği önemi Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası ile sağlamlaştırmıştır. Kuruluşundan itibaren çevresel ve sosyal duyarlılığa önem veren bir yaklaşım içerisinde hareket etmiş, buna bağlı olarak da gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bu günün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda ıslahı, korunması ve geliştirilmesi için Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası oluşturulmuştur. Şirket, hammadde ve enerjinin daha verimli kullanılması, ekolojik dengenin korunması için gerekli tedbirlerin alınması, insan sağlığının ve çevrenin korunması için çevre bilinciyle hareket etmektedir.


Şirketimiz aynı zamanda faaliyetleri sonrasında oluşan sera gazı salınımlarının kontrolü, risk/fırsatların belirlenmesi, ekolojik çevrenin korunması çalışmalarına gönüllü olarak katılarak CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Raporu hazırlamakta ve CDP Türkiye Platformuna sunmaktadır.


Şirket’in Çevre Politikası, sektöre özgü aşağıda sıralanmış konulara özel atıfta bulunmaktadır. Bu konular:

* Kirliliğin Önlenmesi

* Atıkların Azaltılması

* Kaynakların Korunması

* Enerji Tüketiminin Azaltılması

* Çevre Bilincinin Geliştirilmesi


Şirket’in kendi bünyesinde oluşturduğu bir Çevre Kurulu mevcuttur. Çevre Kurulu büyük ölçüde üst yönetim tarafından tayin edilen personel arasından seçilen ve çevre konusunda uzman kişilerden oluşmaktadır. Çevre kurulu 3 ayda 1, gerekirse daha sık toplanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplantı tutanakları Çevre Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü tarafından tutulmaktadır. Kurul; kontrol, danışmanlık ve uygulama rollerini üstlenerek çevre yönetim sistemini gözden geçirilmesinden ve süreçler için mevcut onay/lisans ve izinlerin izlenmesinden, aynı zamanda yasal mevzuata ait yıllık beyanların yapılmasından sorumludur. Ayrıca çevresel amaç ve hedeflerin gelişimini izleyerek, fabrikanın çevre etkilerini gözden geçirip, çözüm üretmekte ve kararlaştırılan periyotlarda sonuçları incelemektedir. Ayrıca yıl sonunda Yönetim’in Gözden Geçirme toplantısında Çevre Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilmektedir.


Gözden geçirmede aşağıdaki konular yer alır:
Sürdürebilir kalkınmanın temel ilkelerinden biri olan çevre ve çevreye verdiği önem nedeniyle şirket, 1997 yılında ülke genelinde ilk 10’a girerek kazandığı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. Bu sertifikanın geçerliliği, her yıl yapılan ara denetimlerle devam etmektedir. Şirket, 2018 yılında ISO14001:2015 sertifika denetimini başarıyla tamamlamıştır.


Tedarikçilerle ilgili çevresel aktiviteler, Kalite ve Müşteri Memnuniyeti departmanı tarafından planlanır. Çevresel konuları da içeren Tedarikçi denetimleri, Kalite ve Müşteri Memnuniyeti ile ÇSG departmanları tarafından yapılır. Kayıtlar, Kalite ve Müşteri Memnuniyeti departmanında saklanır.
Şirket, faaliyetlerinin çevresel etkileriyle ilgili olarak, 2018 yılında ISO14001:2015 çevre standardı ve yasal çevre mevzuatı hakkında çalışanlarına, tedarikçilerine ve paydaşlara, toplamda 463 kişinin katıldığı bir eğitim vermiştir.


Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Politikası’nın gereklerini yerine getirmedeki etkinliğini belirlemek için iç denetimler yürütülmektedir. Her yıl, Dahili Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi Denetimleri Prosedürüne uygun olarak Çevre Yönetim Sistemi İç Denetim Planı yapılır ve bu plan dahilinde uygulamalar gerçekleştirilir.


Çevre ile ilgili dış tetkik denetimi TÜV NORD firması tarafından yapılmaktadır.


Şirket, çevresel etkilerin saptanmasını, incelenmesini ve derecelendirilmesini her yıl düzenli olarak yapmaktadır. Bunlar bir rapor haline getirilip, ilgili kişi ve gruplara sunulmaktadır.


Şirket’in 2018 yılında çevreyle ilgili kural ihlali, davası ve kazası söz konusu değildir.


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN SAĞLIK VE GÜVENLİK

Çevreye duyarlı bir yaklaşımla yaşamanın sonucunda sağlıklı bireyler, dolayısıyla sağlıklı toplumlar oluşur. Sağlıklı toplumların ekonomik refah içerisinde yaşamasını sosyal sürdürülebilirlik olarak adlandırabiliriz.


Netaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin (Şirket) iş kazalarının sık yaşandığı, bu alanda büyük riskler içeren bir yapısı olmamasına karşın çalışanların ve ziyaretçilerimizin güvenliğinin korunmasına, iş sağlığı ve güvenliği riskinin en aza indirilmesine ve risklerin kontrol altına alınmasına, mesleki hastalıkların önlenmesine, çalışanların sağlığının ve iş güvenliğinin artırılmasına yönelik OHSAS 18001 sistemini kurmuş, İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasını almıştır.


Ayrıca çalışanlarının sağlığı ve iş güvenliğinin artırılmasına yönelik QHSAS 18001 sistemini kuran şirket, İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasını alarak, bu konularla ilgili belirlediği hedefleri gerçekleştirilmek için faaliyet planları oluşturmuştur. Faaliyet planlarının uygulanması için ÇSG çerçevesinde periyodik olarak denetimler yapılmaktadır. Şirket, 2018 yılındaki sertifika denetimini de başarıyla tamamlamıştır.
Kurduğu bu sistem ve aldığı sertifika çerçevesi içerisinde şirket, faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda sene içerisinde rutin denetlemeler ve kontroller yapılıp, gerektiğinde bu konularla ilgili çalışanlarımıza eğitimler verilmektedir. Verilen eğitim setleri, çalışanların rahatça ulaşabileceği şekilde şirket intranet sistemi içerisinde de mevcuttur.


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN TEDARİK ZİNCİRİ


Tedarik zinciri hammaddeden başlayarak ürün veya hizmetin son müşterinin eline geçene kadar oluşan tüm süreçleri içerisinde barındıran bir sistemdir. Bu süreçler, birbirlerine sıkı sıkı bağlı halkalar olarak bir değer zinciri yaratmaya yöneliktir. Tedarik zinciri faaliyetleri süresince doğal kaynaklar, hammaddeler ve bunların bileşenleri nihai ürün haline getirilerek son müşteriye teslim edilmektedir.


Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tedarik zincirinin bir şirket için olmazsa olmaz bir değere sahip olduğunun farkındadır. Bu doğrultuda Tedarik Zinciri Yönetimi Etik İlke ve Kuralları oluşturan şirket, böylece çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürmektedir.


Tedarikçilerinin şirket politikasına uyup uymadığını belirlemek amacıyla, öne çıkan, kritik projelerinde şirket tedarikçi denetimleri gerçekleştirmektedir. Bu denetimler kapsamında Çevre, Sağlık Güvenlik ve Kalite isterleri kontrol edilmektedir.


Şirket, tedarikçi performans değerlendirmelerinde kalite, çevre, sağlık ve güvenlik sistemlerine uygunluk aramaktadır. Aksi takdirde anlaşmanın feshine kadar gidebilecek bir süreç söz konusudur.


Şirket’in tüm çalışanlarını kapsayan “Yolsuzlukla Mücadele” eğitimi her yıl insan kaynakları departmanı tarafından online olarak verilmektedir. Çalışanlar, bu eğitim kapsamında politikayı okuyup, anladıklarını beyan etmek zorundadır. Ayrıca şirketin intranet sitesinde de eğitim setleri mevcuttur. Yolsuzlukla mücadele eğitimi haricinde şirket çalışanlarına Çevre Sağlığı ve Güvenliği ile Etik Davranışlar ile ilgili eğitimler de verilmektedir. Yine bu eğitim setleri de şirketin intranet sitesinde çalışanların kolaylıkla ulaşabileceği şekilde bulundurulmaktadır.


Şirketimizin hiyerarşik yapısına uygun olarak tedarik zincirinden sorumlu en üst makam Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği’dir. Bu makamdan sonra Tedarik Zinciri Direktörlüğü gelmektedir. Tedarik zinciri çalışma standartları ile satın alma yönetim sistemleri arasında hiyerarşik yapı ve organizasyon gereği sıkı bir bağ vardır. Tedarik zinciri ve satın alma yönetim sistemleri entegre olarak çalışmaktadır.


Şirketimiz tedarik zinciri konusunda kendi içerisinde bir risk değerlendirmesi yapmış, Tedarikçiler ve Hizmet sunanlarla ilgili oluşabilecek risk alanlarını tanımlamıştır. Bunlara ek olarak Şirket bünyesinde Tedarikçiler ile ilgili riski aza indirmek için onaylı satıcı listesi sistemini getirmiştir. Bir mali yıl içerisinde kritik olarak belirlenen projeler için tedarikçi ziyaretleri ve tesis denetimleri gerçekleştirilmektedir. 


 
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ETİK İLKE VE KURALLARI


Netaş, ticari faaliyetlerini dürüst ve ahlaka uygun olarak ifa etmeyi ve faaliyet gösterdiği her ülkede kanunlara ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda, tedarikçilerimizin de insan haklarına saygı temelinde aşağıda belirtilen ilkelere uygun davranmasını bekleriz.


1. Mevzuat ve Düzenlemeler


Tedarikçilerimizin mal ve hizmet sunumundaki tüm süreçlerinde bütün geçerli yerel, ulusal veya uluslararası  yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmelerini bekleriz.


2. Ayrımcılığı Ortadan Kaldırmak


Tedarikçilerimizin ırk, din, cinsiyet, milliyet, yaş, sosyal statü, fiziksel yapı, siyasi görüş veya medeni duruma göre hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamasını, çalışanlarına eşit fırsatlar yaratmasını, ayrımcılık ve taciz ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmesini  bekleriz.


İşe alma, ücretlendirme, eğitim imkânı, terfi ve emeklilik uygulamalarında belirtilen özelliklerden dolayı herhangi bir ayrımcılık tolere edilmemelidir.


3. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı


Tedarikçilerimiz, çalışanların sendikaya katılma veya katılmama, sendika kurma haklarına saygı duymalı, örgütlenme özgürlüğü ve  toplu sözleşme hakkı gibi geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmelidir.

 

4. Çocuk İşçi Çalıştırmanın Engellenmesi


Çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda tedarikçilerimizin çok hassas davranmalarını, yasal mevzuatta tanımlanan yaş sınırına göre işçi çalıştırmalarını bekleriz.


5. Zorla Çalıştırma ve Suistimalin Engellenmesi


 Tedarikçilerimizin, çalışanlarını zorla çalıştırmamasını ve ilgili mevzuata uygun hareket etmesini bekleriz.


6. Çalışma Saatleri & Ücretler


Tedarikçilerimizin çalışma saatleri, fazla mesai ve ücretlerle ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatlara tam bir uygunluk sağlamasını bekleriz. Ücretler ve sosyal yardımlar yasal standartlara veya sektördeki yerleşik kriterlere uygun olmalıdır.


Tedarikçiler, çalışanlarına yasal tatil haklarını vermeli, çalışma saatleri yönetmeliklere uygun olmalı, sınırların üzerinde olmadığından emin olunmalıdır.


7. Çalışanların Sağlık ve Güvenliği


Tedarikçilerimizin çalışanlarına, sağlıklı ve güvenlikli bir iş ortamı sağlamasını, ilgili tüm mevzuata uygun davranmasını ve güvenli ortamın yaratılmasının yanında eğitimler ve denetimlerle kaza risklerini azaltmasını bekleriz.


Tedarikçiler, iş yeri kazalarına karşı aktif mücadeleye yönelik önlemleri almalıdır, acil durum hazırlıkları, çalışanların iş ortamlarıyla ilgili riskler konusunda eğitimleri, uygun koruyucu ekipmanların kullanımı ile işyerinde uygunluğunun ve takibinin sağlanması esastır.


 8. Çevre


Tedarikçilerimizin, yürürlükteki yasalar dâhilinde insanlara, çevreye ya da mallara zararlı olarak kabul edilen maddelerin Mallar'da ya da Hizmetler'de kullanılmadığını garanti etmesini isteriz.


Tedarikçilerimizin, tedarik edilen tüm Mallar'ın ilgili mevzuata ve/veya hakim sektör sözleşmelerine uygun bir şekilde paketlendiğini ve nakliye ettiğini garanti etmesini isteriz. Tedarikçilerimiz faaliyetlerinde çevreyi koruma konusuna azami özeni göstermelidir. Çevre konusundaki tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmeleri esastır.


Yasal uyumun yanısıra, tedarikilerimizin çevre bilincinin oluşması için gerekli eğitimleri  sağlamasını, çevrenin korunmasına, kirliliğin önlenmesi ve atıkların geri dönüşüm ve bertarafının sağlanmasına, aynı zamanda kaynakların korunmasına  yönelik önlemleri almasını ve uygunluğun izlenmesi için uygulanacak süreci oluşturmasını bekleriz.


9. Rüşvet ve Yolsulzukla Mücadele


Tedarikçilerimizin, faaliyetlerini dürüstlük içinde sürdürmeleri, tüm paydaşlarına karşı iş ilişkilerinde karşılıklı güveni zedeleyecek hiç bir davranışta bulunmamalarını bekleriz.


Tedarikçilerimiz, kamu görevlileri veya özel sektördeki bireylerle rüşvet veya  yolsuzluğa kesinlikle izin vermemelidir.


Tedarikçilerimiz, herhangi bir kamu görevlisi veya özel sektördeki görevliye doğrudan veya dolaylı olarak, söz konusu görevliyi herhangi bir işi almak veya elde tutmak ya da  iş  alma  veya  elde  tutma  konusunda  herhangi  bir uygunsuz avantajı güvenceye almak için söz konusu görevlinin görevine aykırı herhangi bir fiili yapmak, yapmamak, geciktirmek veya yapmaktan kaçınmak üzere etkileme  veya  ikna  etme  niyeti  veya  amacıyla  para  veya değerli başka bir şey ödememiş, teklif etmemiş, vermemiş veya  ödemeyi  ya  da  vermeyi  vaat  etmemiş  veya  diğer herhangi  bir  şahsı  ödemek  veya  vermek  için yetkilendirmemiş olup, hiçbir zaman bunları yapmayacaktır.


10. Kayıtlar


Tedarikçilerimiz, malzemelere, hizmetlere ilişkin ülke ve sektör yönetmeliklerine uygunluğunu kanıtlamak üzere şeffaf ve güncel kayıtlar tutmalıdır.


11. Fikri Mülkiyet


Tedarikçilerimiz, siparişin/sözleşmenin yerine getirilmesine ilişkin olarak Netaş’tan ya da Netaş’ın talimatındaki üçüncü kişilerden alınan her tür bilgiyi gizli bilgi olarak kabul edecek ve sadece ve münhasıran sipariş/sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanacaktır.  

Çevre El Kitabı Çevre Politikası Çevre Güvenlik Raporu Yolsuzlukla Mücadele Politikası Tetkik Raporu Yolsuzlukla Mücadele Yönetmeliği

eBülten Üyeliği

Tüm yeniliklerimizden haberdar olmak için eBültenimize kayıt olun!